Tükenmişlik, bireyi etkileyerek çalışma performansını düşüren bir sendromdur. Bireyin performansının düşmesi, örgüt performansını da düşürmektedir. Çalışma hayatında çok karşılaşılan bir sorundur. Tükenmişliğe örgütlerin “baş belası” denilebilir. Tükenmişlik sendromuna giren çalışanlar, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi müşterilere de olumsuz tutum takınabilmektedir. Tükenmişlik bireysel ve grup motivasyonunu sağlamak isteyen yöneticilerin dikkat kesilmesi gereken bir sorundur. Örgüt bağlılığını düşürmektedir. İşe geç kalma, devamsızlık, kaytarma, işten ayrılmayı düşünme ve işten ayrılma gibi sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yöneticilerin, tükenmişlik sorununu çözmeye çalışmaları gerekmektedir.

Şenol, Diker ve Atay (2019), yönetim tarzları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla araştırma yaptılar. Araştırma için Çanakkale ilinde 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışanları seçmişler. Buradaki 411 katılımcıya anket uyguladılar. Bu araştırmada demokratik, otoriter, tam serbesti ve paternalist yönetim tarzlarının tükenmişlik düzeyi ile ilişkisini incelediler.

Araştırmanın sonuçlarına göre yöneticilerin sergilediği yönetim tarzları ile çalışanların tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu görüldü. Otel çalışanlarının yönetim tarzını demokratik ve paternalist olarak algılamalarının tükenmişlik düzeyini azalttığı, yönetim tarzını otoriter ve tam serbesti olarak algılamaları durumunda ise tükenmişlik düzeylerinin arttığı belirlendi.

Araştırma;

Şenol, F. A., Diker, O. ve Atay, L. (2019). Çanakkale ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının yönetim tarzı algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 17(33), 187-209.