Çekirdek yetkinlikler, bir şirketin pazarda rekabet edebilmesine olanak tanıyan, bilgi ve teknik kapasitelerin birleşimi de dahil olmak üzere kaynakları ve stratejik avantajlarıdır. Çekirdek yetkinlik (core competency), bir kuruluşun büyüyeceği temeli sağlayan, yeni fırsatları değerlendiren ve müşterilere değer katan yanıdır.

Uzmanlar, çekirdek yetkinlikleri “örgütün ortak bir öğrenmesi, özellikle çeşitli üretim becerilerinin nasıl koordine edileceği ve çoklu teknoloji akışlarının nasıl bütünleştirileceği” olarak tanımlamaktadırlar. Çekirdek yetkinlik teknoloji akışlarını uyumlaştırmakla ilgiliyse, işin organizasyonu ve değerin teslimi ile de ilgili olduğunu belirtmektedirler. Hatta çekirdek yetkinliğin iletişim, katılım ve örgütsel sınırlar arasında çalışmaya derin bir bağlılık sağlama açısından çok önemli olduğu ortaya konulmuştur. Bu durumun birçok insan için geçerli olduğu ifade edilmiştir.

Bir şirket birden fazla temel uzmanlığa sahip olabilir. Temel yetkinlikler, temel yetenekler veya ayırt edici yeterlilikler de denilen çekirdek yetkinlikler, kuruluşlar için sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmaya yardımcı olur. Rekabetçi avantajlar ve gelecekteki büyüme için çekirdek yetkinlikleri belirleme ve geliştirme kavramı, endüstri alanlarındaki şirketler için önemlidir.

İnsan kaynakları, fiziksel varlıklar, patentler, marka değeri ve sermaye gibi kaynaklar, bir şirketin çekirdek yetkinliklerine katkıda bulunabilir. Bir kuruluşun yetenekleri aynı zamanda çekirdek yetkinliklere de katkıda bulunabilir. Önemli olan bir firmanın kaynaklarını rekabetçi ve verimli bir şekilde çalıştırmak için nasıl kullandığıdır. Bir kuruluş temel yeterliliklerini belirlediğinde, iç yatırım bu alanların korunmasına ve bunların endüstri sektöründe benzersiz kalmasını sağlamaya yönlendirilmelidir. İşletmenin temel yeterlilikleri dışındaki bazı fonksiyonel alanlar veya faaliyetlerde dış kaynak kullanımı göz önünde bulundurulur. Dış kaynak kullanımı, esasen bir işletmenin, çekirdek yetkinlikleri transfer edilen faaliyetleri ve fonksiyonları içeren bir şirkete devridir.

Bir işletme yalnızca bir çekirdek yetkinlikle sınırlı değildir ve yetkinlikler kurumun faaliyet gösterdiği sektöre göre değişir. Örneğin işsizlik vakası yönetimine dahil olan bir devlet kurumu bilgi teknolojisi yönetimi, bütçe ve finans alanlarındaki temel yetkinlikleri içerebilir. Hastaneler ve klinikler hasta bakımı ve tıbbi bilgilere odaklanabilirken, çocukluk eğitimi kurumları büyüme, gelişme, sağlık ve beslenmeyi önceliklerine alabilir.

Uzun vadeli bir büyüme ve başarı sağlamak için bir kuruluşun temel yeterliliklerini tanımlaması ve daha sonra bu alanlara yatırım yapması, kaynakları yetkinliklere katkıda bulunacak becerileri geliştirmeye ve sürdürmeye odaklanması gerekir. Çekirdek yetkinliklerini geliştirmek isteyen bir şirketin önce iyi yaptıkları becerileri veya rekabet avantajı sağlayabilmeleri daha sonra bunları kurum çapında güçlü hale getirmeleri gerekmektedir. Bu becerileri ve güçlü yönleri rakiplerinden farklı, müşterilere belirlenmiş bir değer kazandıracak şekilde geliştirmeleri gerekir.

Bazı yönetim uzmanları bir kuruluşun çekirdek yetkinlikleri dışında kalan bölgeleri dış kaynaklardan temin etmesi veya elden çıkarması gerektiğini savunmaktadır. Böylece temel yeteneklere yeniden yatırım yapmak için daha fazla kaynağın serbest kaldığını düşünmektedirler. Çekirdek yetkinlikleri sürdürmeye yardımcı olmak için, bir şirketin stratejik vizyonlarını ve aynı zamanda yönetim önceliklerini yönlendirmek için bunları kullanması gerekmektedir. Bir şirket, çalışanlarına değerlerini iletmeye, bu yeteneklere dayanan bir kültür oluşturmaya ve bunları desteklemek için teknolojiyi kullanmaya odaklanmalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Drejer, Anders (2002). Strategic Management & Core Competencies: Theory and Applications. Quorum Books, Westport, 50-72

Edgar, William  B., &  Lockwood,  Chris  A.  (2012)    Understanding, Finding, and Conceptualizing Core Competence   Depth: A  Framework, Guide,  and  Generalization  for  Corporate  Managers  and  Research Professionals. Academy of Strategic Management Journal, 11(2), 72-85.

Javidan, Mansour. (1998). Core Competence: What does it mean in Practice? Long Range Planning, 31(1), 60-70.

Prahalad, C. K.,  &  Hamel,  Gary  (1990).  The  Core  Competence  of  the Corporation, Harvard Business Review, 68(3), 79-91.