Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapanlar ve bu alana ilgi duyanlar, kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiği hakkında yönlendirilmeye gerek duymaktadır. Bu eksikliği gidermek için bir okuma listesi hazırlamayı uygun gördük.

Eğitim Yönetimi Okuma Listesi; Eğitim Yönetimi’nde doktora eğitimi alanların, yeterlik sınavı için de yararlı olacağını düşünerek hazırlanmıştır. Eğitim Yönetimi’nde bazı kaynakları gözden kaçırmış veya incelemediğimiz kaynakları eklememiş olabiliriz. Bu konuda istek ve önerilerinizi, yorumda belirtebilirsiniz veya bize mail gönderebilirsiniz.

Eğitim Yönetimi’ndeki yönetsel gelişim yolculuğunda bu listenin size çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Eğitim Yönetimi Okuma Listesi’nin pdf formatını bu bağlantıdan indirebilirsiniz:  Eğitim Yönetimi Okuma Listesi

Önerilen Kitaplar:

Akyüz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Althusser, L. (2002). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları (Çev. M. Özışık ve Y. Alp). İstanbul: İletişim Yayınları.

Apple, M. W. (2006). Eğitim ve iktidar (Çev. E. Bulut.). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Aydın, M. (2014).  Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi.  Ankara: Gazi Kitabevi.

Aypay, A. (2015). Eğitim politikası. Ankara: Pegem Akademi.

Bakioğlu, A. (2013).  Karşılaştırmalı eğitim yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme: Kuram, strateji ve taktikler. Ankara: Pegem Akademi.

Balcı, A. (2010).  Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.

Beetham, D. (2014). Demokrasi ve insan hakları (Çev. B. Canatan). Ankara: Liberte Yayınları.

Bolman, L. G. ve Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak (Çev. A. Aypay ve A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin.

Buğra, A. (2008). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’de sosyal politika. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Bursalıoğlu, Z. (2012). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Collinson, V. ve Cook, T. F. (2016). Örgütsel öğrenme (Çev. Ed. M. G. Gülcan). Ankara: Pegem Akademi.

Coulter, M., Deconzo, D. A. ve Robbins, S. P. (2013). Yönetimin esasları: Temel kavramlar ve uygulamalar (Çev. Ö. Adem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Çelik, V. (2004). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Akademi.

Demir, K. ve Yılmaz, K. (2018). Yönetim ve eğitim yönetimi kuramları. Ankara: Pegem Akademi.

Fişek, K. (2015). Yönetim. Ankara: Kilit Yayınları.

Glickman, C. D., Gordon, S. P. ve RossGordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik: Gelişimsel bir yaklaşım (Çev. Ed. M. B. Aksu ve E. Ağaoğlu). Ankara: Anı Yayınları

Gözübüyük, A. Ş. (2014). Yönetim hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi

Güçlü, N. (Ed.). (2014). Okul kültürü. Ankara: Pegem Akademi.

Gümüş, E. ve Şişman, M. (2014). Eğitim ekonomisi ve planlaması. Ankara: Pegem Akademi.

Harris, A. (2002). School improvement: What is in it for schools? London: Routledge.

Hawkings, C. (2008). Yönetim felsefesi (Çev. İ. Anıl ve B. Doğan).  Ankara: Beta Yayınları.

Hodgkinson, C. (2008). Yönetim felsefesi: Örgütsel yaşamda değerler ve motivasyon (Çev. Ed. İ. Anıl ve B. Doğan). İstanbul: Beta Yayınları.

Hoy, W. K. ve Miskel, G.  (2013). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park: SAGE.

Karakütük, K. (2012). Eğitim planlaması. Ankara: Elhan.

Kaya, Y. K. (2009). İnsan yetiştirme düzenimiz. Ankara: Pegem Akademi.

Kurul, N. (2012). Eğitim finansmanı. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Lambert, L. (2003). Leadership capacity for lasting school improvement. Alexandria: ASCD.

Loo, H. V. D. ve Reigen, W. V. (2003). Modernleşmenin paradoksları (Çev. K. Canatan). İstanbul: İnsan.

Lunenburg, F. C. ve Ornstein, A. C. (2013).  Eğitim yönetimi (Çev. G. Arastaman). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve yapıları (Çev. A. Aypay). Nobel Akademik Yayıncılık.

Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. İstanbul: MESS Yayınları

Noddings, N. (2006). Eğitim ve mutluluk. İstanbul: Kitap.

Northouse, P. G. (2008). Introduction to leadership: Concepts and practice. London. SAGE.

Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2014). Organizational behaviour in education: Leadership and school reform. Boston: Pearson.

Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi – Alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Ankara: Anı Yayınları.

Özdemir, S. (Ed.). (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Özdemir, S. (Ed.). (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Öztürk, T. ve Kurul, N. (2013). Kamusal eğitim: Eleştirel yazılar. Ankara: Siyasal Kitabevi

Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel davranış (Çev. Ed. İ. Erdem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Rizvi, F. ve Lingard, B. (2016). Küreselleşen eğitim politikası (Çev. Ed.: B. Balkar ve H. Özgan). Ankara: Pegem Akademi.

Robbins, S. P., Decenzo, D. A. ve Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları: Temel kavramlar ve uygulamalar (Çev. A. Öğüt). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sargut, A. S. (2010). Kültürlerarası farklılaşma ve yönetim. Ankara: İmge Kitabevi.

Schlechty, P. C. (2014). Okulu yeniden kurmak (Çev. Y. Özden). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Spring, J. (1991). Özgür eğitim (Çev. A. Ekmekçi). İstanbul: Ayrıntı.

Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Akademi.

Taymaz, H. (2015). Teftiş. Ankara: Pegem Akademi.

Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2012). Yönetim bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Turan, S. (Ed.). (2014). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Yıldız, A. (2014). Öğretmenliğin dönüşümü. İstanbul: Kalkedon.

Yılmaz, K. (2016). Eleştirel eğitim yönetimi yazıları. Ankara: Pegem Akademi.

Zepeda, S. J. (2016). Öğretimsel denetim uygulama araçları ve kavramlar (Çev. Ed. A. Balcı ve Ç. Apaydın). Ankara: Pegem Akademi.

Öneriler Makaleler:

Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi14(2), 181-209.

Bates, R. J., Turan, S. ve Şişman, M. (2001). Eleştirel teori açısından eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi28(28), 557-571.

Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi17(2), 167-197.

Özdemir, M. (2017). Eğitim yönetiminde epistemik bunalımın arkeolojisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi23(2), 281-304.

Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Dünyada eğitim ve yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi2(1), 13-26.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F. ve Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi20(1), 93-119.