Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler hayatın her alanında işleri kolaylaştırmıştır. İlk bakışta sanki her alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle insan geride kalıyor gibi gözükse de insanın önemi daha da artmıştır. İşletmeler her türlü yenilikten faydalansa da işletmenin varlığını devam ettiren insan faktörünü göz ardı edememektedirler.  Bu nedenle insan kaynağından nasıl faydalanılacağı ve iş performanslarının nasıl yükseltileceği, işletmeler için önemli bir konu haline gelmiştir.

Etkili hizmet ve nitelikli üretim açısından insanın önemi, tartışma kabul etmeyen bir gerçektir. İnsan kaynağının öneminin bilincinde olan işletmeler, insan odaklı yöntemlerle daha başarılı olmaya çalışmaktadır. İnsan, işletmenin bir kaynağı olarak değerlendirilerek insan kaynağının etkili bir şekilde yönetilmesine çalışılmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi, insanın işletmeye ve çevreye en faydalı olacak şekilde yönetilmesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan Kaynakları Yönetimi işletmenin ihtiyaç duyduğu diğer kaynaklarla birlikte; insan kaynağının da nasıl temin edileceği, istihdam edileceği ve yönlendirileceğine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışana statüsüne göre değil insan olduğu için kıymet vermektedir. Bu yüzden 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve insana bakıştaki değişimle birlikte personel yönetimi düşüncesi de değişmiştir. Çalışanlarla ilgili rutin işlerin takibinin yapıldığı personel yönetimi, yerini İnsan Kaynakları Yönetimine bırakmıştır. Dünyadaki gelişmelerle birlikte ülkemizde de 1990’lı yıllarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında değişimler yaşanmıştır. İnsan Kaynakları Yönetiminin önemli bir uzmanlık alanı olduğu bilinci yaygınlaştıkça birçok işletme, etkili İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları gerçekleştirmeye başlamıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde, yalnızca işletmenin değil aynı zamanda çalışanların da amaçları dikkate alınmaktadır. İnsanı merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsenerek, çalışanların motivasyonunu ve işletmeye olan bağlılıklarını arttırmaya yönelik uygulamalara öncelik verilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetiminin başarılı olması için 6 fonksiyonun etkili olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıda verilmiştir;

  • Planlama
  • Kadrolama
  • Ödüllendirme
  • Yetiştirme
  • Endüstri ilişkileri
  • Koruma

Yararlanılan Kaynaklar

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Bayraktaroğlu, S. (2002). Stratejik ve Stratejik Olmayan İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım.

Dolgun, U. 2012. İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ekin Basım.

Geylan, R. ve Tonus, H. Z. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.