“Yönetim biliminin eğitime uygulanmasından meydana gelen eğitim yönetimi, ileri ülkelerde eğitimin uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir”. “Eğitim yönetimi; bireyin davranışlarında istenilen davranış değişikliğini sağlamak için insan gücünü, maddi ve manevi kaynakları kullanma sürecidir. Bu süreci yöneten yönetici de okul müdürüdür”. Eğitim yönetiminin amacı, eğitim kurumlarını belirli amaçlara ulaştırabilmek için madde ve insan kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır.

Eğitim sistemi ve eğitim yönetimi, eğitimin bütünüyle ilgili olan kavramlardır. Okulları da kapsayan bir üst sistem olan eğitim sistemi, amaç ve ilkeleri ile açık bir sistem özelliği taşır.  Eğitim yönetimi öğrencilerin nicel ve nitel olarak gelişmesini sağlamayı, ekonominin nitelikli insan gücü gereksinimini karşılamayı, özellikle geleceğe yönelik ihtiyaçları tespit ederek buna göre planlar tasarlamayı hedefler. Üst düzeyde eğitim politikalarını belirleyen, buna göre planlar hazırlayan ve orta düzeyde bunları yorumlayanlar eğitim yöneticileridir. Okul yöneticilerinin ise bu alandaki görevleri oldukça sınırlıdır. Eğitim yönetimi, her türlü okul düzeyine kadar inmekten ziyade, bütün okulları içine alan sistemlerin çözümleme ve birleşimini konu alır. Eğitim yönetimi, bir toplumdaki eğitim sisteminin amaç, yapı ve görevlerini gözden geçirerek, eğer varsa, felsefesini ve bu felsefenin üzerine kurulduğu değerleri inceler. Bu değerler çerçevesinde, eğitim yöneticisinin nasıl davranacağına ışık tutmaya çalışır. Bunun sonucunda ortaya koyduğu genel kavram ve süreçlerin çevre ve okul düzeyinde uygulanmasını okul yöneticisine ve onun okul yönetimi hakkındaki bilgi ve becerisine bırakır.

Okul yönetimi; eğitim yönetiminin, sınırlarını eğitim sisteminin amaçlarının ve yapısının belirlediği, okul gibi sınırlı bir alanda uygulanmasıdır. Yönetimin eğitime uygulanmasından eğitim yönetimi meydana geldiği gibi, okula uygulanmasından da okul yönetimi meydana gelmektedir. “Eğitim yönetimi, sistemle ilgilenirken; okul yönetimi, okul düzeyinde yoğunlaşan sorunlarla ilgilenir. Yani eğitim yönetimi, eğitime makro düzeyde; okul yönetimi, mikro düzeyde bir bakış açısı ile yaklaşır”.

Okul yönetimi, eğitime ilişkin politika, karar ve amaçların uygulanması ile ilgilenir. Okul yöneticileri bunu yaparken, insan ve madde kaynaklarını koordine etmek, karar vermek ve grup çabalarını yönlendirmek için yönetimin teori, teknik, ilke ve metotlarından yararlanır. Eğitim alanında meydana gelebilecek değişikliklerin merkezi okullar olduğu için, meydana gelebilecek değişikliklerin başarı ile sonuçlandırılabilmesinde, okulda bulunan insan kaynaklarının buna inanmaları, bu değişimi gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Okul yöneticisinin insan ve madde kaynaklarını hem etkili hem de verimli bir şekilde yönetebilmesi de okuldaki öğretmenler ile diğer personelin rol ve beklentilerini göz önüne almasına ve buna göre davranmasına bağlıdır.

Okul Yönetimi Kaynakları

Akçay, C. (1996). Okul Yönetimi. Ankara: 72 Ofset Tesisleri.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çalık, C. ve Şehitoğlu E.T. (2006). Okul Müdürlerinin İnsan Kaynakları Yönetim İşlevlerini Yerine Getirebilme Yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi,
170, 94-109.

Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi. (2.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çelikten, M. (2001). Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimi Becerileri. Eğitim ve Bilim, 26(19), 14-19.

Erdoğan, İ. (2000). Okul yönetimi ve öğretim liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Kaya, Y. K. (1999). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Yayıncılık.

Taymaz, H. (2007). Okul Yönetimi. (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.