Örgüt kültürü genel olarak soyut bir olgu olarak görülmekte, bu bağlamda boyutları için kesin bir çerçeve oluşturulamamaktadır. Örgüt kültürünün belirlenen boyutları ise şu etkenlerden oluşmaktadır. Bu etkenler;

  1. Bireysel Özerklik: Örgüt üyelerinin ait olduğu örgütteki özgürlük ve sorumluluklarını belirleyen sınırların ölçüsüdür.
  2. Risk Toleransı: Örgüt üyelerinin veya kurum çalışanlarının sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda yenilikler oluşturma adına girişimci olma, risk almaya yönelik örgüt tarafından teşvik edilme ölçüsüdür.
  3. Yön: Örgütün üyelerine, kurumun çalışanlarına gösterdiği amaçlar doğrultusunda kendilerinden istenen çalışmalardaki performans derecesidir.
  4. Bütünleşme: Örgütün hedeflerine ulaşmak adına tüm üyeleri arasında işbirliğinin sağlanması yoluyla eşgüdümlü çalışmaya yönlendirilmesidir.
  5. Yönetim Desteği: Örgüt içerisinde varılmak istenen hedefin gerçekleştirilmesi adına örgüt liderlerinin astlarına verdiği destek ve iletişim derecesidir.
  6. Kontrol: Örgüt içinde işleyişin sağlanması amacıyla konulan kuralların, yönetmeliklerin kontrolü, üyelerin ve çalışanların davranış ve tutumlarını denetleme adına yapılan kontrollerin sayısıdır.
  7. Kimlik: Örgüt üyelerinin mensup oldukları örgütü bir bütün olarak görme, kendilerini oraya ait hissetme derecesidir.
  8. Ödül Sistemi: Örgüt tarafından görev sorumluluklar göz önünde bulundurularak belirlenmiş ölçütlere göre verilecek ödüllerin ne şekilde dağıtılacağının belirlenmesidir.
  9. Fikir Ayrılıklarına Verilen Tolerans: Örgütün işleyişinin ve düzeninin bozulmaması adına örgüt üyelerinin düşünce ve eleştirilerine ne derecede müsaade edileceğinin ölçüsüdür.
  10. İletişim Modelleri: Örgütsel iletişimin, resmi otorite ve hiyerarşiyle ne kadarının sınırlandırıldığının derecesidir.

Örgüt kültürünün boyutları, örgüt içinde işlerin ne şekilde ilerlediğine, ve üyelerden neler beklenildiğine ilişkin bir temel oluşturmaktadır. Örgüt üyeleri ise bu boyutlara bakarak, örgütle ilgili nesnel olmayan bütüncül bir anlam oluşturmaktadırlar.

Kaynak

Akıncı, B. Z. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişimYayınları.