Bu yazımızda okuyucularımızın yönetim alanındaki güncel araştırmaları rahat takip edebilmeleri için yönetim dergilerini derledik. Öncelikle yönetim dergileri hakkında bilgi verilerek tarandığı dizinler ve internet sitesi gibi bilgilere yer verilmiştir.

Türkiye’de yayın yapan yönetim dergilerinden bazılarını siz değerli ziyaretçilerimiz için inceledik. Bunlar;

 • Amme İdaresi Dergisi
 • Çağdaş Yerel Yönetimler
 • Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Memleket Siyaset Yönetim
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bu Yazıdaki Başlıklar

AMME İDARESİ DERGİSİ

Web Adresi;

http://ammeidaresi.hacibayram.edu.tr/

Hakkında;

Amme İdaresi Dergisi (AİD), kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki özgün makaleleri kabûl etmektedir. AİD, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social SciSearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS), Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Dizinleme Bilgileri;

Social Sciences Citation Index (SSCI),
Social SciSearch,
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition,
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS),
Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA),
Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı,
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

 

ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER

Web Adresi;

http://yayin.hacibayram.edu.tr/Dergiler

Hakkında;

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları alanlarındaki özgün makaleleri kabûl etmektedir.  Yayın dili Türkçedir. Yılda dört kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır.

Dizinleme Bilgileri;

Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS),

Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA),

Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİM DERGİSİ

Web Adresi;

http://www.betadergi.com/jeim/

Hakkında;

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Dergisi-JEIM (ISSN: 2147-5792) uluslararası hakemli ve açık erişim akademik bir dergidir.

Dergi JEIM olarak kısaltılmaktadır .

JEIM , çevrimiçi ve basılı versiyonda altı ayda bir ( Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır .

Sıradan konuların yanı sıra, tematik konularda veya konferans işlemlerinde özel konuların da belirli dönemlerde yayınlanması planlanmaktadır.

Dizinleme Bilgileri;

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler

Open Academic Journals Index

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ

Web Adresi;

http://www.kuey.net/index.php/kuey/index

Hakkında;

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN 1300-4832) Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.

Dizinleme Bilgileri;

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)

EBSCO Information Services

Education Research Complete

Education Source

The Belt and Road Initiative Reference Source

ERIH PLUS

PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Türk Eğitim İndeksi

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 

MEMLEKET SİYASET YÖNETİM

Web Adresi;

http://www.yayed.org/87-yayinlar-memleket-siyaset-yonetim/msy-hakkimizda.php#.XOlQm9QzZdg

Hakkında;

MEMLEKET SiyasetYönetim (MSY) Dergisi, hangi zamanda ve nerede olursa olsun, yönetsel gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle inceleyen çalışmaları bulmayı amaçlamaktadır. MSY’nin ilk sayısında yayınlanan MSY’nin hedeflerini ve ilkelerini bulabileceğiniz, “Çıkarken” başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Bu amaçla yola çıkan MSY, Mayıs 2006’dan bu yana dört ayda bir okuyucuları ile buluşmuştur. Dergimizin yayın dönemleri Ocak – Mayıs – Eylül ayları olarak belirlenmişken, 2011 yılında alınan Yayın Kurulu Kararı ile Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmak üzere, MSY yayın periyodu yılda ikiye indirilmiştir.

Dizinleme Bilgileri;

MSY, ulusal hakemli bir dergidir ve Mayıs 2009 tarihinden (10. Sayı) itibaren ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer almaktadır. 2011 yılında ASOS Index’de taranmaya başlanan MSY, 2013 itibariyle EBSCO Veri Tabanı’nda da yer almıştır.

OPTİMUM EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

Web Adresi;

https://dergipark.org.tr/optimum

Hakkında;

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan ve açık erişim politikasına sahip uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Kış-Yaz) elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.

Dizinleme Bilgileri;

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ DERGİSİ

Web Adresi;

http://shydergisi.org/jvi.aspx

Hakkında;

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Yönetici Hemşireler Derneği’nin, bilimsel amaçla çıkarmış olduğu, ücretsiz, hakemli ve yılda üç kez yayınlanan elektronik süreli yayınıdır.

Dergiye, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimiyle ilişkili Türkçe ve İngilizce hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri ile olgu sunumları kabul edilmektedir.

Dizinleme Bilgileri;

2014 yılından itibaren yayınlanmakta, 2015 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin’de ve 2017 yılından itibaren de Türk Atıf Dizininde yer almaktadır.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ

Web Adresi;

http://ijmeb.org/index.php/zkesbe

Hakkında;

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.

Dizinleme Bilgileri;

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

Web Adresi;

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/

Hakkında;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi (ISSN: 1304-5318) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere 2003’ten bu yana yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi elektronik ve basılı olarak yayınlanmakta olup online olarak makalelere http://ybd.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlik süreci en fazla altı ay içerisinde tamamlanır.

Dizinleme Bilgileri;

Yonetim Bilimleri İndex Academic Search Complete
Worldwide Political Science Abstracts Database (CSA)
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
Index Islamicus
Ulrichs Periodical Directory
International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ)
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR)
ASSOS INDEX
ProQuest Political Science Database
ProQuest Social Science Journals Database
Professional ProQuest Central
ProQuest Central
Index Copernicus Journals Master List
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO Business Source International Database (BSI)
TÜBİTAK DERGİPARK
SOBİAD

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Web Adresi;

http://www.dergi.ksu.edu.tr/yead/index

Hakkında;

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD) iktisat, işletme, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında kuramsal ve uygulama alanlarına katkı sağlayabilecek, yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergi yayın hayatına 2003 yılında “Akademik Fener” adı ile başlamış olup, 2011 Aralık sayısından itibaren Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 2148- 029X) olarak elektronik ortamda yayımlanmaya başlamıştır. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2013 yılından itibaren yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesinden ayrılarak kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına kayıtlanmıştır. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi bazı dönemlerde ek sayı veya özel sayı çıkarabilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırma makaleleri yayımlanmakta olup yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

Dizinleme Bilgileri;

SEYAD EBSCO, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTO, EyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF, ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc tarafından taranmaktadır.

YÖNETİM VE EKONOMİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Web Adresi;

http://yonetimekonomi.cbu.edu.tr/

Hakkında;

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

Dizinleme Bilgileri;

“EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı” “Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)” ve “Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı”, “Index Copernicus” “SOBİAD” ve “DergiPark” a kayıtlıdır.