Bir amaç ve bunu gerçekleştirmek isteyen insanların olduğu her yerde varlığını gösteren yönetsel düşünce, insan hayatında her zaman yer edinmiştir. Toplumsal hayatta meydana gelen büyük değişiklikler, insanları etkilediği gibi yönetsel düşünceyi de etkilemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte fabrikalarda çalışan insanlardan daha çok verim alma isteği yönetsel düşüncenin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Sanayi devrimi yönetsel düşünceye dikkatleri çevirmiş, yönetsel düşüncenin sistemli olarak gelişmesinin yolunu açmıştır. Aydın’a (2014) göre yönetim hakkındaki görüşler ilk başlarda yöneticilerin deneyimlerine dayanmaktaydı. Yöneticilerin, yönetim tecrübelerini başkalarıyla paylaşmasının yönetimin bilimleşmesine katkısı büyük olmuştur. İlk başlarda kişisel tecrübelere dayalı bir şekilde çalışanların daha verimli olması yolları aranırken sonraları bunu sistemli araştırmalar izlemiştir. Böylelikle yönetsel düşünce, araştırma sonuçlarına ve dönemin koşullarına göre gelişimini sürdürmüştür.

Örgütlerin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden etkilendiğini söyleyen Daft (2010), bunun yönetimi doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Yönetimdeki büyük değişikliklerin bazı sosyal, politik ve ekonomik faktörlerin etkisiyle yaşandığını söylemiştir. Yönetsel düşüncenin gelişmesi, yönetim biliminin doğmasına sebep olmuş ve değişik yönetim kuramlarını ortaya çıkarmıştır. Yönetimin bilim hâline gelmesiyle değişen yönetim anlayışları neticesinde klasik, neo-klasik ve modern yönetim kuramları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yönetim kuramları, içinde bulunulan dönemin şartlarından etkilenerek dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Yönetim kuramları sayesinde hem yönetimin bilinen yönleri daha iyi anlaşılmış hem de bilinmeyen yönleri keşfedilmiştir.

Yönetsel düşüncenin gelişimi (Daft, 2010).

Şekilde zaman içinde yönetimin gelişimi görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi yönetimde 1900’lü yıllara kadar klasik anlayışla gelinmiştir.  Daha sonra yönetim sırasıyla neo-klasik ve modern yönetim anlayışları ile gelişimine devam etmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere yönetimde yeni anlayışlar ortaya çıktıktan sonra da eski yaklaşımlar varlığını devam ettirmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar

Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Daft, R. L. (2010). Management. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.