Liderlik, üzerinde çok fazla çalışılan ve araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Fakat çok ilgi çekici bir konu olmasına rağmen üzerinde hala tam bir görüş birliğine ulaşılamamıştır. Liderlik hakkında çok sayıda araştırma yapılmış, liderliğe birçok tanım getirilmiştir.

Liderlik, sosyal bilimlerin ortak çalışma alanı olmasına rağmen, liderliğin tanımı konusunda ortak bir zemin oluşmamıştır. Bir nesneye farklı açılardan bakılınca onun farklı özelliklerinin görüldüğü gibi liderliğe de farklı bakış açılarıyla yaklaşınca onun farklı tanımlanması normal görülebilir. Liderliğe farklı yönlerden bakılması sonucunda farklı liderlik türleri, farklı liderlik tipleri ortaya çıkmıştır. Liderlikle ilgili şimdiye kadar birbirine benzer veya farklı birçok yaklaşım geliştirilmiştir.

Liderlik kelimesi farklı kişilerde farklı anlamlar çağrıştırmaktadır. Bazı kişiler liderliğin insanlar üzerindeki etkisin gözlemlemenin onu tanımlamaktan daha kolay olduğunu belirtmiştir. Bazı araştırmacılar liderin davranışlarına ve kişilik özelliklerine dikkat çekerken bazıları da lider ile takipçileri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.

Bugüne kadar liderlik hakkında sayıca çok fazla araştırma yapılmış, kitap yazılmış, konferans ve seminer düzenlenmiştir. İnsanların oluşturduğu her toplulukta liderlik özellikleri gösteren insanlara rastlanmıştır. Fakat liderlik, sosyal bilimlerin konusu olduğu için üzerinde doğa bilimleri kesinliğinde bir görüş birliğine ulaşılamamıştır. Liderlik nedir? Liderlikle ilgili genel olarak; belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanları ve oluşan yapıyı kapsadığı, etkileme, rehberlik yapma, güç kullanma ve motive etme gibi özellikler taşıyan kapsamlı bir yönetsel kavram olduğunu söylemek mümkündür.

Liderlik konusunda şimdiye kadar birçok araştırma yapıldığı bilinmektedir. Üzerinde çok araştırma yapılsa ve her geçen gün liderliğe daha çok ilgi duyulsa da liderlik hakkında bir görüş birliğine ulaşılabilmiş değildir. Akademisyenlerce, liderliğin ortak bir tanımının yapılmasında bile uzlaşılamamıştır. Bunun sebebi liderliğin çok önemli olmasından da kaynaklanıyor olabilir, liderliğin farklı zamanlarda farklı özellikler sergilemesinden de olabilir.

Liderlik konusunun çok ilgi çekici bir konu olması nedeniyle üzerinde çok araştırma yapılması, hakkında çok yazılar yazılması bir kavram kargaşasına yol açmaktadır. Liderliğin tanımı kişiden kişiye değişmekte iken bir de farklı liderlik stilleri, liderlik tarzları ortaya konmuştur. Bu liderlik stillerinin bir kısmının eski devirlerde yaşayan insanların davranışlarının yorumlanması ile bir kısmının da değişen yaşam koşulları ile ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre bazı liderlik stillerinin kuramsallaştırılmadan etkisini yitirmiş olduğu görülürken, bazı liderlik stillerinin de hayatın değişimi ile yaşamımıza gireceği söylenebilir.

Yararlanılan Kaynaklar

Bean, S. (2010).  Developing Leadership Potential In Gifted Students: The Practical Strategies Series In  Gifted  Education. Texas: Prufrock Press, Inc.

Bolat, T. ve Seymen, O., A. (2007). Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde “Dönüşümcü Liderlik Tarzı”nın Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme.  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(9), 59-85.

Cemaloğlu, N. (2007). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 73-112.

Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. S. Özdemir (Ed.). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama, 131-183.

Oktay, E. ve Gül, H. (2003). Çalışanların duygusal bağlılıklarının sağlanmasında Conger ve Kanungo’nun karizmatik lider özelliklerinin etkileri üzerine Karaman ve Aksaray emniyet müdürlüklerinde yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi10, 403-428.

Şişman, M. (2012). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem Akademi.