İmaj, insanlar veya kurumlar hakkında zamanla oluşan olumlu veya olumsuz düşüncelerdir. İmaj; insanların motivasyon kaynağı, nelerin itibar kazandırdığı ve insanların kendileri üzerindeki algıları nedeniyle etkili olmalarına nelerin engel olduğu konularını kapsamaktadır. İmaj daha açık ifadesiyle insanların, informal ilişkilerden içinde yaşanılan kültüre kadar çeşitli kanallardan elde ettikleri bilgi ve verilerin değerlendirilmesidir.  Goffman’a göre, kişiler diğer insanlarla birlikte iken onlarla ilgili bilgi aramakta ve elde ettikleri bilgileri işlemeye başlamaktadır. Buna göre insanların değerlendirilmesi onlarla ilgili izlenimlerine göre olmaktadır.

Peki etkili bir imaj yönetimi neden önemlidir? Etkili bir imaja sahip olunmaması bireylerin kariyerlerinde arzuladıkları konumda olamamalarının en önemli nedenleri arasındadır. İmaj ile ilgili düşünceler kişilerin algılarına bağlı olduğu için her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Bu durumda herkes bir imaja sahiptir, fakat imajın olumlu olması yönünde çeşitli yollara başvurulması gerekmektedir. Kişisel imaj örgütlerde önemli görüldüğü için yönetim tarzının da önemli bir bileşeni olarak algılanmaktadır.  Kişisel imaj oluşturulmasına etki eden ögeler  aşağıdaki gibi  görüntümüzden konuşmamıza kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirilebilen özellikler olarak sıralanabilir;

  • Kişilik

İyi bir imaj oluşturabilmek için kişilik çok önemlidir. İnsanlar önce kişiliğe dikkat ederler. Karşıdaki insana güven vermeyen bir kişiliğe sahip olmak, iyi bir imaj oluşturma çabalarını boşa çıkaracaktır. İş dünyasında kişilik, kabiliyetten önce gelmektedir. Bir çalışan ne kadar yetenekli olursa olsun, yönetici ona güvenmedikten sonra yetenekleri bir anlam taşımayacaktır. İnsanın kendisini çok farklı göstermesi kısa vadede kazanç getirse de uzun vadede kaybettiren bir davranıştır. Bu sebeple kişinin farklı davranışlara girmeyerek, yapmacık davranışlardan kaçınarak kendisini olduğu gibi göstermesi; en azından kişiliği hakkında olumsuz düşüncelerin önüne geçecektir.

  • Giyim ve görünüm

Giyim ve görünüm, iş dünyasında imajın bir bileşeni olarak hemen dikkat çekmektedir. Kurumlar, çalışanlarının pejmürde görünmesini istemezler. Diğer yandan çalışmaya giderken defileye gider gibi giyinmek de olumsuz etki oluşturan bir durumdur. Bu sebeple giyim ve görünüm konusunda dengeyi tutturmak gerekmektedir. Giyim, insanın dışarıdan nasıl göründüğünü etkilediği için imaj oluştururken dikkat edilmesi gerekmektedir. Pahalı markalara insanın gücü yetmese de en azından giyimine özen göstermesi beklenir. İnsanlar kıyafetleri ile karşılanıp fikirleri ile uğurlandığı için ilk izlenim açısından giyim konusuna özen göstermek önemlidir. Ayrıca günlük hayatta daha çok insan bizi görür fakat çok az insan ile muhatap oluruz.  Bu nedenle belli bir kurumu temsil eden insanların, kurumlarını temsil ettikleri de düşünüldüğünde giyimin ve görünümün önemi ortaya çıkmaktadır.

  • Bilgi birikimi ve tecrübe

Bilgi’nin iş dünyasında çalışanlarda aranan en önemli özellik olduğu söylenebilir. Bilgi, insan için büyük bir sermayedir. Bilgi’nin bir “güç” olduğu, günümüzde hala geçerliğini korumaktadır. Fakat bilgi tek başına yetersizdir. Onu özümsemek ve kullanmak önemlidir. Günümüzde insanlar bilgiye çok kolay bir şekilde erişebilmektedir. Bu nedenle bilgi ile tecrübeyi birleştirerek onun nerede ve nasıl kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir.

  • Kariyer (uzmanlık)

Belli bir konuda uzmanlığa sahip kişiler, güçlü bir imaj sergilemektedir. Bu uzmanlık ne kadar güçlü olursa o konudaki imaj da o kadar güçlüdür. Özellikle herkesin bilgi sahibi olmadığı konularda uzman olan çok az kişinin o alanda otorite olduğu dikkatimizi çekmektedir. İş alımlarında da eğer öyle bir aday varsa iş ile ilgili uzmanlığı olan adaylar tercih edilmektedir. Farklı düşüncelerle öncelikli olarak tecrübesiz adaylar da aranabilmektedir. Fakat genel olarak kurumlar yetişmemiş bir elemanla uğraşmak istememektedir. Yaptığı işte kendisini geliştirmiş, uzman kişiler hem iyi bir imaj sergilemekte hem de “aranan” kişiler olmaktadır.

  • Tutum ve davranış

Olumlu bir imaj oluşturmak için sergilenen tutum ve davranışlar önemlidir. İnsanların tutarlı davranması ve çevresini rahatsız etmemesi kişisel ilişkilerde olduğu gibi iş ilişkilerinde de önemsenmektedir. Tutarsız davranışlar sergileyen insanlar çevrelerine güven vermedikleri için olumsuz bir imaj sergilemektedir. İş hayatında, kişi davranışlarının dalgalı bir seyirde olmaması beklenmektedir. İş arkadaşları ve yöneticiler, uyumlu insanlarla çalışmak istemektedir.

  • Beden dili ve iletişim

İnsanlar, iletişim yoluyla kendilerini ifade etmektedir. Birçok farklı kanal ile anlatılmak istenilen, muhataba iletilmektedir. İletişimin ne kadar önemli olduğu herkesin malumudur. Beden dili, iletişimde en etkili ögedir. İnsanların dil ile söylediklerinden çok bedeni ile söylediklerine dikkat edilmektedir. Bir insan 24 saat konuşarak mesaj veremez fakat beden dili ile günün 24 saati mesaj vermektedir. Bu nedenle konuşurken dikkat edilmesi gerektiği gibi bedenin duruşuyla hangi mesajın iletildiğine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Yararlanılan Kaynaklar

Aytürk, N. (2015). Örgütsel ve Yönetsel Davranış Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Yönetsel Davranış Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Doğan, S., ve Kılıç, S. (2009). Örgütlerde “İzlenim yönetimi davranışı” üzerine kavramsal bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi23(3).

Okay, A. (2000). Kurum Kimliği. Ankara: MediaCat Yayınevi.

Özdemir, N. G. (2006), Sanal Topluluklarda İzlenimi Yönetme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara.

Ünüsan Ç. ve Sezgin M., (2005). Turizmde Strateji Eksenli Pazarlama İletişimi. Konya: İkia Yayıncılık.