Eğitim Yönetimi, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek amacıyla oluşturulmuş örgütlerde; kararların etkili bir biçimde uygulandığı alandır. Her örgüt için yönetime ihtiyaç olduğu gibi eğitim örgütlerinin de yönetilmesine ihtiyaç vardır. Eğitim örgütlerinin, kar amacıyla kurulmuş işletmelerden farklı olduğu için buraların işletme yönetir gibi yönetilmesi mümkün değildir. Bu nedenle eğitim örgütlerinin etkili bir şekilde yönetilerek amaçlara ulaşılmasını sağlamak için, bu örgütlere özel bir yönetime, eğitim yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim yönetimi, kamu yönetiminin bir alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. Kamu yönetiminin, eğitim gibi özel bir alana uygulanması gerektiği için eğitim yönetiminin doğduğu söylenebilir. Birçok yönden kamu yönetimine de benzemektedir fakat kendine özgü yönleriyle kamu yönetiminden ayrılmaktadır. Ham maddesinin insan olması nedeniyle kısa vadede sonuç alması zordur. İşletmelerde üretim önemsenirken eğitim örgütlerinde insan yetiştirilmesi önemsenmektedir. Eğitim yönetimi ile toplumun geleceği kontrol altına almaya çalışılmaktadır.

Eğitim yönetimi ilk olarak Amerika’da 19. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar gelişmiş ve geniş bir çalışma alanı olmuştur. Eğitim yönetimi, kamu yönetiminden doğduğu için uzun yıllar ayrı bir bilim olarak kabul edilmemiştir. Fakat eğitim yönetimi, günümüzde artık rüşdünü ispat etmiştir ve başlı başına bir bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Eğitim yönetiminin yeni bir bilim alanı olarak ortaya çıkması dezavantaj gibi görülse de; eğitim yönetimine diğer bilimlerden faydalanarak disiplinlerarası bir nitelik kazandırmakta ve ona zenginlik katmaktadır.

Amerika’da ortaya çıkan eğitim yönetimi kurumsallaşmaya Avrupa’da başlayarak okullarda verilen eğitimler daha etkili olmaya başlamıştır. Eğitim yönetimine Türkiye’de ise 1950’li yıllarda önem verilmeye başlanmıştır.  1953 Yılında açılan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi’nin (TODAİE), 1962 yılında hayata geçirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Projesi (MEHTAP) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi amacıyla açılması; Türkiye’de eğitim yönetiminin gelişimine ivme kazandırmıştır. Eğitim yönetimi bilimleşmeden önce de eğitim örgütleri yönetilmekteydi. Fakat eğitim yönetimi ile eğitimin amaçlarına ulaşılması kolaylaşmış, geleceği şekillendirecek insanları yetiştirmek daha önemli hale gelmiştir. Dünyada ve Türkiye’de eğitim yönetiminin bir bilim olarak gelişmesi, eğitime verilen önemi artırmıştır.

 

Yararlanılan Kaynaklar

Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi14(2), 181-209.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Özdemir, M. (2017). Eğitim yönetiminde epistemik bunalımın arkeolojisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi23(2), 281-304.