Kurum kültürü, tüm çalışanları ortak bir platformda toplar ve onları işyerinde birleştirir. Bir kurumun kültürünü önemli hale getiren husus, insanların kurumu daha iyi tanımalarını sağlamasıdır. Bir örgütün kültürü, onun kahramanlarının, olumsuz karakterlerinin, gerçekleşen hedeflerinin, başarısızlıklarının, yasaklamalarının ve emirlerinin koleksiyonu gibidir.  Bu açıdan iyi bir kurum kültürü oluşturma yönetim için önemli yere sahiptir. Bu sebeple kurum kültürünü etkileyen faktörlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Örgüt kültürünün unsurları olarak da sayılabilecek, örgüt kültürünü etkileyen bazı faktörler şunlardır;

Vizyon

Vizyon nedir? Bir kurumun sahip olduğu ortak amaç ve değerlere vizyon denilmektedir. Vizyon, kurumun ilerleyeceği yönü belirlemede önemli bir rol taşımaktadır. Ortak hedefler, hem çalışanları birlikte hareket etmeye sevk eder hem de kurumun başarısına olumlu etki eder.

Misyon

Misyon nedir? Bir kurumun varlık sebebini ortaya koyan bir tür bildirgedir. Misyon sayesinde bir kurumun amacı net bir şekilde belirlenir, kurum kimliği oluşturulur, rekabet ve motivasyon için uygun alt yapı hazırlanmış olur.

Motivasyon

Bireyi davranışa iten sebepleri açıklayan psikolojik süreç olarak ifade edilebilir. Bireyi harekete geçiren durumlar davranışa, davranışlar da elde edilecek hedefe öncülük eder. Motivasyon, çalışanların işlerine istekle gitmelerini, yaptıkları işten memnun olmalarını, sorumlulukları yerine getirirken yüksek performans göstermelerini ve ortak hedeflere katkıda bulunmalarını sağlar.

Çalışma grubu

Kurum kültürünü etkileyen ilk ve en önemli faktör kurumda çalışan bireylerdir. Kurum üyeleri arasındaki ilişkiler, kurum kültürünün oluşma sürecinde belirleyicidir. Çalışanlar kendi yollarıyla işyerinin kültürüne katkıda bulunur. Çalışanların tutumları, zihniyetleri, ilgi alanları, algıları ve hatta düşünce süreçleri kurum kültürünü etkilemektedir. Örneğin çalışanların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kuruluşlarda yüksek performans sergilenmekte ve sağlıklı bir şekilde rekabete teşvik bulunmaktadır.

Çalışma grupları kurumların farklı biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Kişilik, deneyim, eğitim, tutumlar, yerine getirilmesi gereken görevler, ödüller gibi unsurlar çalışma grubunun değişkenlerini oluşturmaktadır. İhtiyaçlar, hedeflere ulaşma zorunluluğu, fiziksel yaklaşım, kişilikleri arasındaki uyumluluk, bireylerin tutum ve değerleri grupların oluşmasına zemin hazırlar. Grubun yapısı ve üye sayısı, kurum kültürünün doğasını belirler. Her çalışan, kurumun kültürünü iç içe kılan kurallarına, tutumlarına, tavırlarına dahil olur.

Yöneticilerin liderlik tarzı

Kurum yöneticilerinin kurum kültürü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Eğer yönetici astlarına karşı uzaksa, bu tutum kültürü olumsuz yönde etkileyebilir. Yöneticiye olan güven, onun çalışanlarına yakın davranması kurum kültürüne olumlu katkı sağlayacaktır. İyi bir lider yönetici, çalışanlarla ortaklaşa oluşturulan vizyona dönük olarak bir araya gelinmesini, ortak hedefleri büyük bir istek ve coşkuyla benimsemesini ve bu hedeflere ulaşmak için tüm varlığıyla enerjisini oraya koyar. Lider, personeli harekete geçirip hedefe ulaşmaya yöneltir ve böylelikle motivasyonu sağlar.

Kurumsal özellikler

Kurumun geçmişinin güçlü değer ve gelenekler üzerine kurulması, kurumun varlığını ve kültürünü uzun müddet sürdürmesine yardımcı olur. Sağlam bir yapı, ancak kökleri derinlere uzanan bir geçmişle mümkündür.

Dil

Her kurum kendine ait bir dili kullanmaktadır. Kurum içi kullanılan kavramlar, kelimeler kuruma özgü anlamlar taşır. Kurum dışında bir anlam taşımasa da. Bu bakımdan dil, kurumsal kültürün oluşmasında bir araç rolündedir.

Sosyalleşme

Kurum kültürü öğrenme ve zamanla içselleştirmedir. Sosyalleşme, kurumda sonradan işe başlayanların mevcut kültürü devam ettirmelerine katkı sağlar. Sosyalleşme ile esas olarak çalışanın kurumun etkin bir üyesi pozisyonuna çekmek hedeflenmektedir.

Sonuç olarak bir kurum bünyesinde mükemmel programlar hazırlanabilir, çok iddialı kararlar alınabilir; fakat bu programlar ve kararlar bir uyum içinde uygulamaya konulmazsa ve tüm çalışanlar tarafından paylaşılmazsa pek fazla anlam ifade etmez. Çalışanlar bir makine gibi görülüp yazılı emirlere uymaları beklenirse; çalışanlarda işlerine ve kurumlarına karşı ilgi azalması, isteksizlik ve devamsızlık olacaktır. Kurum kültürünün, çalışanların kuruma bağlılıklarını artıran en önemli araç olduğu görülmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Bakan, İ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, Ç. (2004). Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul: Aktüel Yayınları.

Ionescu Gh. Gheorghe, (1996). The cultural dimensions of management. Bucharest: Publishing House Economic.

Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayınları.