Yönetim işi diğer işlerden farklıdır. Yönetim amaca bağlılık gerektirir. İnsan ve malzeme kaynaklarını ihtiyatlı kullanma yükümlülüğünü içerir. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için sağlam yargılama gerektirir. Ayrıca yetki ve sorumluluk kapsamındaki artış nedeniyle işin doğası her üst düzeyde giderek daha karmaşık hale gelir. Bu nedenle yönetimin seviyesi yükseldikçe daha fazla bilgi, daha geniş bir bakış açısı ve daha fazla beceriler gerektirir.

Katz’a göre bir yöneticinin ihtiyaç duyduğu yönetsel beceriler üç başlık altında sınıflandırılır. Bunlar: teknik beceriler, beşeri beceriler ve kavramsal becerilerdir. Yöneticilerin yer aldığı yönetim düzeyine göre bu becerilere duyulan ihtiyaç değişir. Yöneticinin bulunduğu düzeye göre farklı düzeyde yönetim becerileri gerekir. Üst düzey, orta düzey ve alt düzey yöneticiler bu becerilere farklı oranda gereksinim duyarlar.

Yönetsel beceriler birbirini dışlamaz, birbirinden güç alır. Başka bir deyişle, yönetim işi her zaman üç becerinin tümünü gerektirir, ancak yönetim düzeyine bağlı olarak farklı oranlarda kullanılır. Yönetici becerileri onların düzeyine göre farklılaşır. Teknik beceriler ve beşeri beceriler, alt yönetim düzeyinde her zaman büyük talep görmektedir çünkü orada üretken süreçler ve operasyonlar yürütülmektedir. İnsanların çoğu burada yer alır. Eylemin gerçekleştiği yer orasıdır. Kavramsal beceriye olan ihtiyaç ise en üst düzey yönetim seviyesindedir.

Teknik Beceriler

Teknik beceriler, özel bir alandaki araçları, ekipmanı, prosedürleri, teknikleri ve bilgileri kullanma becerisi ile ilgilidir. Öncelikle işleri yapmanın yolları ile ilgilenir. Belirli bir faaliyet alanında yeterlilik anlamına gelir. Teknik beceriler, alt düzey yöneticiler için en önemlisidir, çünkü doğası gereği işleri çalışanların denetimini içerir. Astların çalışmalarının etkili denetimi ve koordinasyonu, bu nedenle, alt düzey yöneticinin sahip olduğu teknik beceriye bağlıdır. İşle ilgili sağlam bilgisi olmayan herhangi bir yönetici, etkili bir yönetici olamaz. Bu tür denetçiler, atölyedeki astlar tarafından saygı görmez. Diğer becerilere kıyasla teknik becerilerin göreceli önemi, daha yüksek yönetim seviyelerine yükseldikçe azalır.

Beşeri Beceriler

Beşeri beceriler, “nesnelerin” aksine, öncelikle “kişiler” ile ilgilidir. Bir yönetici, çalışan ilişkilerinde son derece yetenekli olduğunda, tutumlarının, varsayımlarının ve inançlarının farkındadır ve bunların yararlılıklarının yanı sıra sınırlamalarının da farkındadır. Kendisininkinden farklı olarak, yaşamın önemli bir gerçeği, bakış açılarının ve duyguların varlığını kabul eder. Bu nedenle beşeri beceriler, yöneticinin bir grup üyesi olarak etkili bir şekilde çalışma ve liderlik ettiği ekipte işbirliğine dayalı çaba oluşturma becerisine atıfta bulunur. İnsanlarla çalışma, anlama ve motive etme yeteneğidir. İnsanların neden bu şekilde davrandıklarını anlar ve kendi davranışlarını onlar için anlaşılır hale getirebilir. Olası hareket tarzlarına verdikleri tepkileri önceden görebilir. Başkalarıyla çalışma becerisi doğal ve süreklidir. Bunu rastgele veya tutarsız bir şekilde uygulamaz, her hareketinin doğal bir bileşenidir. İnsanları anlama, empati kurma ve onlarla çalışma yeteneği, beşeri becerilerin merkezinde yer alır.

Kavramsal Beceriler

Tasarım ve problem çözme becerileri olarak da adlandırılan kavramsal beceriler: Organizasyonu ve çeşitli bileşenlerini bir bütün olarak görmek, çeşitli parçalarının ve işlevlerinin bir ağ biçiminde nasıl ilişkili olduğunu anlamak ve bunlardan herhangi birinde meydana gelen değişikliklerin diğerlerini nasıl etkileyebileceğini öngörmeyi içerir.

Kavramsal beceriler, örgütün sanayiyle, toplumla ve bir bütün olarak ulusun politik, ekonomik ve sosyal güçleriyle ve hatta ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteren güçlerle ilişkisini görselleştirmeye kadar uzanır. Yüksek derecede kavramsal beceri, çevreyi analiz etmeye ve fırsatları ve tehditleri belirlemeye yardımcı olur. Özel sektörde ve kamu sektöründe bu beceriyi gösteren yöneticiler rakiplerine göre rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.